• بهترین خودت باش
 • بهترین خودت باش

دوره ها

 • رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان
  رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان

  تاریخ شروع: 1402/1/20
  موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز
  موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز

  تاریخ شروع: 1401/1/20
  موفقیت با رویکرد دارن هاردی
  موفقیت با رویکرد دارن هاردی

  تاریخ شروع: 1401/3/20
  موفقیت با رویکرد ایلان ماسک
  موفقیت با رویکرد ایلان ماسک

  تاریخ شروع: 1401/5/20
  موفقیت با رویکرد بیل گیتس
  موفقیت با رویکرد بیل گیتس

  تاریخ شروع: 1401/7/20
  موفقیت با رویکرد جف بزوس
  موفقیت با رویکرد جف بزوس

  تاریخ شروع: 1401/9/20
 • رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان
  رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان

  تاریخ شروع: 1402/1/20
  موفقیت با رویکرد وارن بافت
  موفقیت با رویکرد وارن بافت

  تاریخ شروع: 1402/1/20
 • رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان
  رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان

  تاریخ شروع: 1402/1/20
  موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز
  موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز

  تاریخ شروع: 1401/1/20
  موفقیت با رویکرد دارن هاردی
  موفقیت با رویکرد دارن هاردی

  تاریخ شروع: 1401/3/20
  موفقیت با رویکرد ایلان ماسک
  موفقیت با رویکرد ایلان ماسک

  تاریخ شروع: 1401/5/20
  موفقیت با رویکرد بیل گیتس
  موفقیت با رویکرد بیل گیتس

  تاریخ شروع: 1401/7/20
  موفقیت با رویکرد جف بزوس
  موفقیت با رویکرد جف بزوس

  تاریخ شروع: 1401/9/20
  موفقیت با رویکرد وارن بافت
  موفقیت با رویکرد وارن بافت

  تاریخ شروع: 1402/1/20
  بهترین خودت باش - مدیریت ارتباطات
  بهترین خودت باش - مدیریت ارتباطات

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش-مدیریت عادت ها و رفتار
  بهترین خودت باش-مدیریت عادت ها و رفتار

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش-مدیریت ذهن
  بهترین خودت باش-مدیریت ذهن

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش-مدیریت قلب و روح
  بهترین خودت باش-مدیریت قلب و روح

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش-مدیریت جسم
  بهترین خودت باش-مدیریت جسم

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش-مدیریت مغز
  بهترین خودت باش-مدیریت مغز

  تاریخ شروع: 1400/11/15
  بهترین خودت باش
  بهترین خودت باش

  تاریخ شروع: 1400/11/15

مدرسان