دوره ها

رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان
رشد فکری با شش شخصیت ثروت ساز جهان برای کودکان

تاریخ شروع: 1402/1/20
موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز
موفقیت با رویکرد آنتونی رابینز

تاریخ شروع: 1401/1/20
موفقیت با رویکرد دارن هاردی
موفقیت با رویکرد دارن هاردی

تاریخ شروع: 1401/3/20
موفقیت با رویکرد ایلان ماسک
موفقیت با رویکرد ایلان ماسک

تاریخ شروع: 1401/5/20
موفقیت با رویکرد بیل گیتس
موفقیت با رویکرد بیل گیتس

تاریخ شروع: 1401/7/20
موفقیت با رویکرد جف بزوس
موفقیت با رویکرد جف بزوس

تاریخ شروع: 1401/9/20
موفقیت با رویکرد وارن بافت
موفقیت با رویکرد وارن بافت

تاریخ شروع: 1402/1/20
بهترین خودت باش - مدیریت ارتباطات
بهترین خودت باش - مدیریت ارتباطات

تاریخ شروع: 1400/11/15
بهترین خودت باش-مدیریت عادت ها و رفتار
بهترین خودت باش-مدیریت عادت ها و رفتار

تاریخ شروع: 1400/11/15